חזרה לספר באתר

   

נשים ערביות בישראל
תמונת מצב ומבט לעתיד, מאת :פייסל עזאיזה, ח'אולה אבו–בקר, רחל הרץ–לזרוביץ, אסעד גאנם

Arab Women in Israel, Current Status and Future Trends
By: Prof. Faisal Azaiza, Prof. Khawla Abu-Baker, Prof. Rachel Hertz-Lazarowit,z Dr. As'ad Ghanem - Editors

מחיר מומלץ: - ש"ח
מספר עמודים: 341
מסת"ב: ISBN: 978–965–274–450–0

© כל הזכויות שמורות: הוצאת רמות

נשים ערביות בישראל
תמונת מצב ומבט לעתיד
בעריכת: פייסל עזאיזה, ח'אולה אבו–בקר, רחל הרץ–לזרוביץ, אסעד גאנם

מעמדה של האישה הערבייה בפרט עמד במוקד של מחקרים פמיניסטיים בשנים האחרונות. מחקרים אלו מצביעים על הצורך לקשור את מעמד האישה לא רק לתרבות המשפחתית הפטריארכלית, אלא גם לתפקיד שהמדינה ומוסדותיה ממלאים בשימור מעמדה של האישה ובהעצמת ערכים פטריארכליים.

בשני העשורים האחרונים התקיימה פעילות מגוּונת של העצמת נשים ערביות בישראל. על-אף שינויים אלה, בתחומים מסוימים נשמרים דפוסים שמרניים יותר. הנשים עצמן מילאו את חלקן ביצירת התנאים למעבר מסגנון חיים מסורתי לסגנון חיים מודרני, על-ידי רכישת השכלה, השתלבות בעבודה ומילוי חובותיהן האזרחיות בתחום ההשתתפות הפוליטית, אך שינויים אלה לא היוו מנוף ליצירת שוויון מלא בין נשים וגברים בחברה הערבית בישראל.

ספר זה מתאר את תהליכי השינוי שהתרחשו במעמדן ובמצבן של הנשים הערביות במדינת-ישראל. תהליכים אלה דומים בחלקם למה שהתרחש אצל נשים ערביות בכלל, וחלקם ייחודיים בשל המסגרת הפוליטית הישראלית. פרקי הספר מתייחסים לתהליכים פוליטיים, חברתיים ותעסוקתיים, וכן לתהליכים בתחומי החינוך והבריאות. הדיון מתמקד בדרכים שבהן נשים ערביות מפלסות את דרכן בין המבנים המסורתיים לבין המודרניוּת, תוך התמודדות עם הדילמות והחסמים הניצבים בפניהן, ושם דגש בתחומים שבהם ניכרים שינויים במעמדן.